Valde

Pašreiz valdē ir 3 locekļi:

Izpildkomiteja

Izpildkomitejā ir 11 locekļi:

 

 

Uzraudzības padome

Padome pastāvīgi uzrauga uzņēmuma valdi, ievērojot likumā, uzņēmuma nolikumā un padomes un komitejas iekšējos noteikumos noteiktos nosacījumus. Padome visu gadu veic pārbaudes un kontroles pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, un var pieprasīt visus dokumentus, kurus uzskata par vajadzīgiem savu pienākumu izpildē.

Lasīt vairāk

Ik pēc sešiem mēnešiem padome pārbauda un kontrolē valdes sagatavotos pusgada un gada konsolidētos finanšu pārskatus. Katrā kārtējā ikgadējā pilnsapulcē padome iesniedz savu ziņojumu par valdes sagatavoto vadības ziņojumu, kā arī par iepriekšējā gada konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

Padome regulāri informē valdi par grupas vadības mērķiem un to izpildi (īpaši attiecībā uz gada budžetu un investīciju plānu), kā arī par investīciju, riska kontroles un cilvēkresursu vadības politiku un to īstenošanu grupā. Valde informē padomi par jebkādiem ārpuskārtas jautājumiem.

Padomes iekšējie noteikumi arī nosaka tās locekļu pienākumus, kas aprakstīti AFEP-MEDEF kodeksā par korporatīvo pārvaldību. Nolikums nosaka, ka padomes locekļi var pieprasīt papildu apmācību par uzņēmuma un tā kontrolēto uzņēmumu īpašajām iezīmēm, veikto uzņēmējdarbību un darbības nozarēm, kā arī laiku pa laikam pieprasīt informāciju vai uzklausīt valdes vai izpildkomitejas locekļus. Visbeidzot, padomes locekļi regulāri saņem informāciju par uzņēmuma rezultātiem, darbību un attīstību.

Padomes iekšējais nolikums nosaka tās sanāksmju noteikumus un nosacījumus. Līdz ar to padomes sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs vai, ja tas nav iespējams, priekšsēdētāja vietnieks, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, tostarp mutiski.

Tomēr priekšsēdētājam jebkurā gadījumā ir jāsasauc padomes sēde 15 dienu laikā pēc tam, kad vismaz viens valdes loceklis vai vismaz viena trešdaļa padomes locekļu iesniedz pamatotu rakstisku pieprasījumu sasaukt padomes sēdi. Ja pieprasījums nesaņem atbildi, pieprasījuma izteicējs(-i) var sasaukt sapulci pats/paši, norādot darba kārtību.

Padome sanāk vismaz reizi trijos mēnešos, lai pārbaudītu valdes iesniegto ceturkšņa ziņojumu (ja nepieciešams) Audita komitejā un pārbaudītu/kontrolētu valdes iesniegtos dokumentus un informāciju, kā arī jebkurā citā laikā, kad tas ir uzņēmuma interesēs. Padomes sēžu biežumam un ilgumam jābūt atbilstošam, lai ļautu pārbaudīt un padziļināti apspriest jautājumus, kas ir padomes atbildībā.

Sanāksmes vada priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes gadījumā priekšsēdētāja vietnieks. Ja nav ne priekšsēdētāja, ne priekšsēdētāja vietnieka, sanāksmes vada padomes iecelts loceklis. Lai noteiktu kvorumu un padomes locekļu vairākumu, tiek ieskaitīti padomes locekļi, kuri piedalās ar videokonferences vai konferences zvana starpniecību, kas nodrošina viņu identifikāciju un var garantēt efektīvu dalību, ievērojot tiesību aktos un noteikumos izklāstītās normas.

Visbeidzot, nolikums nosaka padomes darbības novērtēšanas metodiku. Šajā nolūkā padomei reizi gadā, pamatojoties uz izvirzīšanas un atlīdzības komitejas ziņojumu, jāizvirza jautājums tās darba kārtībā, lai novērtētu padomes darbības metodes. Vismaz reizi trijos gados jāsagatavo oficiāls padomes un tās komiteju novērtējums, kura veikšanu, iespējams, vada neatkarīgs padomes loceklis un, ja nepieciešams, ar ārēja konsultanta palīdzību. Gada pārskatā dalībnieki tiek informēti par novērtējumu rezultātiem un visām turpmākajām darbībām.

Aizvērt

Audita komiteja

Audita komitejas uzdevums ir sekot līdzi jautājumiem par finanšu un kontu informācijas sagatavošanu un pārbaudi, kā arī nodrošināt risku izsekošanas un iekšējās operatīvās kontroles sistēmas efektivitāti, lai vienkāršotu padomes pārbaudes un kontroles funkciju izpildi.
Līdz ar to audita komiteja veic šādas funkcijas:
1. Finanšu informācijas sagatavošanas procesa uzraudzība.
2. Iekšējai kontrolei, iekšējiem auditiem un risku pārvaldībai izmantoto sistēmu efektivitātes uzraudzība saistībā ar finanšu un grāmatvedības informāciju.
3. Uzņēmuma obligāto auditoru veiktā konsolidēto korporatīvo pārskatu obligātā audita uzraudzība un obligāto auditoru neatkarības uzraudzība.

 • Audita komitejas locekļi

  Antoine Burel
  Priekšsēdētājs

  Thierry Morin                                                                                                                                                                                              Neatkarīgs komitejas loceklis                                                                                                                                                                     

  Magali Chessé
  Komitejas loceklis

 • Audita komitejas nolikums

  Audita komitejas nolikums nosaka, ka uzņēmumam būs visi resursi, kurus tas uzskata par nepieciešamiem savu funkciju veikšanai. Komiteja var uzklausīt uzņēmuma un grupas uzņēmumu obligātos auditorus, finanšu, kontu un kases vadības direktorus, kā arī iekšējā audita vadītāju. Ja komiteja tā nolemj, šos cilvēkus var uzklausīt, apspriedē nepiedaloties valdes locekļiem. Tā var arī lūgt valdi sniegt visu informāciju, ko uzskata par nepieciešamu. Komiteja var sazināties arī ar izpildkomitejas locekļiem, pēc tam informējot valdes priekšsēdētāju ar nosacījumu, ka par to ziņos padomei un valdei. Komiteja saņem nozīmīgus dokumentus, kas ietilpst tās kompetencē (finanšu analītiķu un reitingu aģentūru memorandi, audita uzdevumu kopsavilkumi utt.). Tā var pieprasīt jebkādu papildu izpēti, kuru tā uzskata par nepieciešamu.

  Audita komitejas gada un ceturkšņa pārskatu pārbaudēm jāpievieno obligāto auditoru prezentācija, uzsverot rezultātu galvenos punktus un izvēlētās kontu iespējas, un finanšu direktora prezentācija, kurā aprakstīti būtiskākie uzņēmuma riski un ārpusbilances saistības. Komitejas sanāksmes notiek pirms padomes sanāksmēm (ja iespējams, vismaz divas dienas pirms šīm sanāksmēm), jo Audita komitejas sēdes darba kārtībā ir pusgada un gada pārskatu pārbaude, pirms tos pārbauda padome.

Izvirzīšanas un atlīdzības komiteja

Izvirzīšanas un atlīdzības komitejas galvenais uzdevums ir palīdzēt padomei ar uzņēmuma izpildinstitūciju dalību un visu valdes locekļu atalgojuma un piemaksu noteikšanu un regulāru novērtēšanu, ieskaitot visus atliktos ieguvumus un/vai atlīdzību par brīvprātīgu vai piespiedu aiziešanu no grupas. Šajā kontekstā tā veic šādus pienākumus: sniedz priekšlikumus locekļu iecelšanai padomē, valdē, konsultatīvajā komitejā un komitejā, kas analizē neatkarīgo padomes locekļu kandidatūru, veic padomes locekļu uzkrāto pilnvaru gada novērtējumu, pārbauda un sniedz priekšlikumus padomei par visiem valdes locekļu atalgojuma noteikumiem un nosacījumiem, pārbauda un sniedz priekšlikums padomei par apmeklējuma žetonu izplatīšanas metodi un veic citus līdzīga rakstura pienākumus.

 • Komitejas dalībnieki

  Fabrice Barthélemy
  Priekšsēdētājs

  Thierry Morin
  Neatkarīgs komitejas loceklis

  Valérie Gandré
  Komitejas locekle

Vides un sociālās atbildības komiteja

Vides un sociālās atbildības komitejas vispārējais uzdevums ir palīdzēt Uzraudzības padomei uzraudzīt grupas vides un sociālo politiku un stratēģiju.
Šajā kontekstā vides un sociālās komitejas uzdevums jo īpaši ir diskusiju veikšana par grupas saistībām un virzieniem attiecībā uz vidi un sociālo politiku, nodrošinot, ka grupa pēc iespējas labāk paredz galvenos izaicinājumus, riskus un iespējas attiecībā uz vidi un sociālo atbildību un jautājumu ieteikumus un grupas sasniegumiem šajā jomā.

 • Komitejas dalībnieki

  Florence Noblot                                                                                                                                                          Priekšsēdētājs 

  Philippe Delleur
  Neatkarīgs komitejas loceklis

  Amy Flikerski
  Komitejas loceklis

  Antoine Burel
  Neatkarīgs komitejas loceklis

Atbildīgie par kontu kontroli

"PricewaterhouseCoopers" audits

Pārstāv Edouard Sattler
Versaļas obligāto auditoru reģionālā uzņēmuma loceklis

63, rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

Norīkojums amatā atjaunots kopsapulcē 2019. gada 23. maijā uz sešu finanšu gadu periodu, kas beidzas pēc kopsapulces, kura noslēdz finanšu gadu 2024. gada 31. decembrī.

"Mazars" audits

Pārstāv Isabelle Massa
Versaļas obligāto auditoru reģionālā uzņēmuma locekle

61, rue Henri Regnault
92400 Courbevoie

Norīkojums amatā atjaunots kopsapulcē 2019. gada 23. maijā uz sešu finanšu gadu periodu, kas beidzas pēc kopsapulces, kura noslēdz finanšu gadu 2024. gada 31. decembrī.