Privātuma politika

Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā akciju sabiedrība „Elis Tekstila Serviss” (turpmāk – Elis Tekstila Serviss) apstrādā personas datus par klientiem Latvijā (tai skaitā, interneta vietnē https://lv.elis.com (turpmāk – Interneta vietne), izpildot Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – VDAR) prasības.

Personas datu apstrādes pārzinis: A/S „Elis Tekstila Serviss” (reģ.nr.40003188248, juridiskā adrese: Bukaišu iela 9, Rīga, LV-1004). Kontaktinformācija: tālrunis: +371-67500075, e-pasta adrese: lv.info@elis.com.

Elis Tekstila Serviss ir izvērtē katra personas datu apstrādes procesa nepieciešamību. Tāpēc turpmāk informējam par mūsu personas datu apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem.

1. Personas datu apstrāde

Apstrādes mērķis raksturo, kāpēc Jūsu personas dati vispār ir nepieciešami, savukārt, apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no VDAR atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.

Elis Tekstila Serviss apstrādā personas datus, kad Jūs:

1.1. izmantojat interneta vietnes kontaktformu. Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, pilsēta, uzņēmuma nosaukums (ja juridisko personu pārstāv tās darbinieks) un iesniegtais ziņojums tiks izmantots jautājuma izskatīšanai un atbildes sniegšanai uz piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. punkta “a” apakšpunkts), lai atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumu par mūsu pakalpojumu piedāvājumiem un līguma izpildi.

1.2. izmantojat interneta vietnes kontaktforumu, Jums ir iespēja izdarīt izvēli piekrist, ka Elis Tekstila Serviss saglabā Jūsu personīgos datus komerciālos nolūkos. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

1.3. sniedzat savus kontaktinformācijas datus Elis Tekstila Serviss sociālo tīklu kontos, lai pieprasītu informāciju un uzdotu jautājumus par mūsu pakalpojumu piedāvājumu un līguma izpildi. Personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata (VDAR 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts);

1.4. Elis Tekstila Serviss var apstrādāt Jūsu personas datus VDAR prasību izpildei, ja esat iesnieguši jautājumu par savu datu apstrādi, vai vēlaties īstenot kādu no VDAR paredzētajām datu subjekta tiesībām. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, elektroniska iesnieguma gadījumā arī personas kods.  Apstrādes tiesiskais pamats: juridiskā pienākuma izpilde  (VDAR 6.panta 1.punkta “c” apakšpunkts un “f” apakšpunkts).

1.5. Elis Tekstila Serviss telpās (ieejas durvis, koridors) tiek veikta video novērošana uzņēmuma iekšējo kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzībai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai (VDAR 6.panta 1.punkta “f” apakšpunkts). Apmeklējot uzņēmuma telpas, tiek piefiksēts apmeklētāja vārds, uzvārds un ar apmeklētāju saistītā uzņēmuma nosaukums.

Elis Tekstila Serviss neiegūst un neapstrādā īpašas kategorijas personas datus vai personas datus par sodāmībām.

2. Personas datu saņēmēju kategorijas

2.1. Elis Tekstila Serviss nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz jebkuru Elis grupas uzņēmumu, kas atrodas Eiropas Savienībā, kuram jāsniedz atbilde tieši Jums vai tās pakalpojumu sniedzējiem, ar vienīgo mērķi sniegt Jums informāciju par atsevišķiem tā pakalpojumiem, kas var Jūs interesēt un līguma izpildei.

2.2. Personas dati var tikt nodoti citām personām tikai:

2.2.1. lai nodrošinātu tīmekļvietnes darbību un pakalpojuma funkcionēšanu (piemēram, interneta vietnes uzturēšanas un servera izmitināšanas pakalpojuma sniedzējiem);

2.2.2. personas datu apstrādātājiem, kas uztur Elis Tekstila Serviss uzņēmuma datus.

2.3. Elis Tekstila Serviss ir pienākums nodot datus valsts institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. Personas datu glabāšanas termiņi

3.1. Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr Elis Tekstila Serviss pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

3.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

3.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

3.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

4. Datu subjekta tiesības, to īstenošana un ierobežojumi

Elis Tekstila Serviss informē Jūs par tiesībām, kuras tiek nodrošinātas nodarbinātajiem, kā datu subjektam. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka neviena no tiesībām nav absolūta, jo VDAR vai likumā var būt noteikti šo tiesību īstenošanas ierobežojumi un katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli.

4.1. TIESĪBAS PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM

TIESĪBA                         

RĪCĪBA PIEPRASĪJUMA GADĪJUMĀ

Jūs varat iesniegt pieprasījumu, lai saņemtu savus personas datus, kurus Elis Tekstila Serviss par Jums apstrādā.

Elis Tekstila Serviss viena mēneša laikā sniegs Jums apstiprinājumu, vai personas dati par Jums tiek apstrādāti Sabiedrībā un izsniegs apstrādājamo datu apkopojumu un šādu papildu informāciju:

apstrādes nolūki;

apstrādāto personas datu kategorijas;

personas datu saņēmēji vai to kategorijas, kam personas dati ir izpausti (kam tos plānots izpaust);

personas datu glabāšanas laika posmu vai kritērijus laika posma noteikšanai;

informāciju par personas datu ievākšanas avotiem.

Elis Tekstila Serviss ir tiesīga nesniegt personas datus vai neizpaust personas datu saņēmējus gadījumā, ja informācijas izpaušana ir aizliegta ar likumu.

 

4.2. TIESĪBAS LABOT PERSONAS DATUS

TIESĪBA

RĪCĪBA PIEPRASĪJUMA GADĪJUMĀ

Jums ir tiesības pieprasīt labot vai papildināt neprecīzus personas datus, kuri jau tiek apstrādāti Sabiedrībā.

Elis Tekstila Serviss aicina iesniegt izmaiņas, ja tās ir notikušas vārda, uzvārda, personas koda, dzīvesvietas adreses, saziņas kontaktu vai citos personas datos, lai nodrošinātu pareizu personas datu apstrādi.

Elis Tekstila Serviss viena mēneša laikā izskatīs nepareizu vai neprecīzu datu labošanas lūgumu un, ja tas ir pamatots, personas dati tiks laboti, sniedzot Jums attiecīgu paziņojumu par pieņemto lēmumu. Tiesības labot personas datus neattiecas uz arhīvā glabājamiem dokumentiem un personas datu apstrādei citiem vēsturiskiem mērķiem vai citos izņēmuma gadījumos.

 

4.3. TIESĪBAS UZ PERSONAS DATU APSTRĀDES IEROBEŽOŠANU

TIESĪBA

RĪCĪBA PIEPRASĪJUMA GADĪJUMĀ

Jums ir tiesības lūgt ierobežot (apturēt) personas datu apstrādi

Elis Tekstila Serviss šādos gadījumos automātiski ierobežos Jūsu personas datu apstrādi (izņemot glabāšanu), ja:

jūs iesniedzāt lūgumu labot neprecīzus personas datus;

jūs iebilstat pret personas datu apstrādes procesu.

Apstrāde tiek ierobežota uz laiku, kamēr tiek izskatīts lūgums par personas datu labošanu vai attiecīgi lūgums par iebilšanu.

Citos gadījumos Jums ir jālūdz Elis Tekstila Serviss ierobežot personas datu apstrādi, norādot iemeslu. Lēmums par lūgumu tiks pieņemts viena mēneša laikā.

 

4.4.TIESĪBAS IEBILST PRET PERSONAS DATU APSTRĀDI

TIESĪBA

RĪCĪBA PIEPRASĪJUMA GADĪJUMĀ

Jums ir tiesības iebilst pret konkrētu personas datu apstrādes procesu, gadījumos, kad Elis Tekstila Serviss veic apstrādi Elis Tekstila Serviss interesēs vai uz leģitīmas intereses pamata.

Elis Tekstila Serviss izskatot lūgumu ir tiesīga vai nu izpildīt lūgumu pilnībā vai daļēji. Gadījumā, ja Elis Tekstila Serviss, konstatēs, ka tai ir pārliecinoša tiesiska interese apstrādāt Jūsu personas datus, lūgums netiks izpildīts.

 

4.5. TIESĪBAS UZ PERSONAS DATU DZĒŠANU

TIESĪBA

RĪCĪBA PIEPRASĪJUMA GADĪJUMĀ

Jums ir tiesība pieprasīt savu personas datu dzēšanu

Elis Tekstila Serviss mēneša laikā izskatīs, vai pastāv VDAR noteiktais pamats dzēst personas datus un informēs par pieņemto lēmumu.

 

4.6. TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

TIESĪBA

RĪCĪBA PIEPRASĪJUMA GADĪJUMĀ

Ja personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata, to var atsaukt.

Elis Tekstila Serviss pārtrauks apstrādi mērķim, kuram dota piekrišana, izņemot gadījumus, kad personas dati tiks saglabāti Elis Tekstila Serviss leģitīmo interešu aizsardzībai.

Piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, Elis Tekstila Serviss leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai personas datu apstrādei.

 

4.7. Nosūtot jebkuru savu tiesību pieprasījumu, Jūs iesniedzat Elis Tekstila Serviss personas datus no jauna.  Šajā gadījumā personas datu apstrādes mērķis ir pieņemt lēmumu un sniegt Jums atbildi par šo pieprasījumu. Jūsu, kā datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumā norādītie personas dati un pats pieprasījums tiks saglabāts pieci gadi no Elis Tekstila Serviss atbildes sniegšanas datuma.

4.8. Jūs varat realizēt minētās datu subjekta tiesības, iesniedzot iesniegumu, kādā no šādiem veidiem:

4.8.1. rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts Elis Tekstila Serviss;

4.8.2. iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts Elis Tekstila Serviss un nosūtīts uz e-pasta adresi: lv.info@elis.com.  Lai Elis Tekstila Serviss nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

4.9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie Elis Tekstila Serviss, rakstot uz e-pasta adresi: lv.info@elis.com. Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050.

5. Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas interneta vietnē: https://lv.elis.com